Go to Top

Geografski položaj i klima

Područje opštine Plav zahvata prostor od 486 km2 u jugo-istočnom dijelu Crne Gore, u podnožju gorostasnih Prokletija, na izvorištu rijeke Lim. Ovaj prostor se proteže između Prokletija na jugu i jugozapadu, planina Bogićevice, Starca i Vaganice na istoku, Visitora i Zeletina na zapadu i Mokre na sjeveru. Centralni dio prostora zahvata plavsko-gusinjska kotlina sa nadmorskom visinom od oko 910m. Kotlina je, u stvari, valov pleistocenskog Plavskog lednika, najvećeg na Balkanu, pregrađenog sa sjeverne strane morenskom zaprekom Meterizom i Glavicama. Najveća širina kotline je oko 5 km, a dužina oko 25 km. Prostire se u smjeru sjever-jug i okružena je gorostasnim planinama sa vjerovatno najljepšim ledničkim jezerom – Plavskim jezerom, u njenom dnu, na nadmorskoj visini od 907 m.

Sam grad Plav se nalazi na 945 m nadmorske visine, neposredno iznad jezera, a mjesto Gusinje na 925m nadmorske visine, na početku kotline, na sastanku rijeka Grnčara i Vruje, u podnožju lanca Prokletija, uz samu granicu sa Albanijom. U ljetopisu Popa Dukljanina pominje se kao jedna od 11 dukljanskih župa.
Čitav predio je blago nagnut prema sjeveru, kuda vode i svi rječni tokovi, kao i najvažniji put dolinom Lima.
Po prostoru, Plav spada u red opština srednje veličine,i zauzima 3,5 % površine Crne Gore.Opština je pogranična, jer je u dužini od oko 52 km sa južne i jugo-zapadne strane, rubnim dijelom vijenca Prokletija postavljena državna granica prema susjednoj Albaniji. Graniči se sa područjima opština Andrijevica, Rožaje, Peć, Dečani i Keljmendi (u Albaniji).

Područje je vrlo bogato vodama, zahvaljujući obilnim padavinama. Raspolaže sa mnoštvom izdanišnih voda (izvora), potoka i brzih rijeka, četiri vrlo lijepa jezera (Plavsko, Hridsko, Visitorsko i Rojansko-Ličeni Gštars), mnoštvom vodopada i dr.hidrografskih objekata. Vodotoci raspolažu i značajnim hidroenergetskim potencijalom koji se može koristiti za proizvodnju električne energije od oko 42,6 MW.
Plavsko-gusinjski region ima modifikovanu, tzv.vlažniju subplaninsku klimu, koja na visinama od preko 1300 m nadmorske visine prelazi u planinsku. Ovu klimu karakteriše relativno kratko i prilično svježe ljeto, dosta duga i umjereno hladna i snjegovita zima. Proljeća su kraća i hladnija a jeseni su duže i toplije. Srednja godišnja temperatura vazduha je 7,6 °C. Pojas zemljišta, do 1500 m nadmorske visine, ima četiri mjeseca temperature ispod nule, a visočiji predjeli, pet mjeseci. U zimskom periodu je česta pojava temperaturne inverzije,kada su planinske padine osunčane i toplije a kotline hladnije i pod maglom.Rijetka je pojava vjetrova,ali je zato količina padavina veća od prosjeka na nivou Crne Gore i iznosi 1108 mm, za Plav, i 1429 mm za Gusinje. Broj kišnih dana je oko 100 u godini, a broj dana sa sniježnim pokrivačem oko 120 na planinskom dijelu opštine.
Poljoprivredno zemljište,gdje dominiraju površine pod pašnjacima i livadama zahvata prostor od 24.732 ha, što čini 50 % teritorije opštine i još uvijek je najznačajniji prirodni resurs područja. Pošto pašnjaci i livade čine 90 % ovih površina, postoje dobri uslovi za razvoj stočarstva i manje ratarstva. Voćarstvo, kao grana, je prilično zapostavljeno,a ima dobre uslove za razvoj.
Oko 44 % područja opštine je pokriveno visokim ekonomskim šumama, što je jedno od najznačajnijih prirodnih bogastava opštine. Od ukupne šumske površine na četinare otpada oko 69 %, a ostalo su lišćari.